bia,d ms<sn| Tnf.a m%Yak wm fj; ,shkak' thg ms<s;=re wm fj wvfha m<lruq'

   Home   Sitemap

Mail to us

Join with us

Refer this page

Font Help

ye|skaula
h:d:h
m%;sm;a;S
kS;s ;Ska
Y=oaOjQ w,al=wdkh
k joka
idr Ou
.fIKh
l msgqj
jks;djka i|yd
lel= msgqj
m%Yak yd ms<s;=re
lD;Ska
O
wk.s m%d:kdjka
fhda iy fhd

 

 

 

 

 

fuh Yd, lr ne,Sug

මිනිසා යනු කවරෙක්ද@ - 15 සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර්

Posted on sep10, 2011


මිනිසා යනු කවරෙක්ද@ - 14 සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර්

Posted on sep10, 2011


මිනිසා යනු කවරෙක්ද@ - 13 සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර්

Posted on sep10, 2011


මිනිසා යනු කවරෙක්ද@ - 12 සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර්

Posted on sep10, 2011


මිනිසා යනු කවරෙක්ද@ - 11 සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර්

Posted on sep10, 2011


මිනිසා යනු කවරෙක්ද@ - 10 සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර්

Posted on sep10, 2011


මිනිසා යනු කවරෙක්ද@ - 09 සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර්

Posted on sep10, 2011


මිනිසා යනු කවරෙක්ද@ - 08 සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර්

Posted on sep10, 2011


මිනිසා යනු කවරෙක්ද@ - 07 සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර්

Posted on Jul 16, 2011


I#ndka ui l< hq;= yd fkdl< hq;= l%shdjka

ilia lsu( bkq hQiq*a

Posted on Jul 06, 2011


uqia,sjrfhl=f.a /ljrKh - m%ldYkh( fihs,dka uqia,s ;reK ixOdkh

28- ksod.ekSug fmr lsj hq;= m%d¾:kd

29' rd;%s kskafoa§ me;a;lg we,s lsj hq;= m%d¾:kdj

30' kskafoa§ ;s.eiaiSulg fyda ìhùulg uqyqK ÿka úg

31' fyd| fyda krl ySkhla ÿgqúg l< hq;= foa

Posted on Jul 03, 2011


මිනිසා යනු කවරෙක්ද@ - 06 සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර්

Posted on Jul 03, 2011


hdia id,sySka ^ieoeyekaf.a u,a Whk& 

m%ldYkh( fihs,dka uqia,s ;reK ixOdkh

mdvu( 8 ia:djrj isàu

Posted on Jul 02, 2011


මිනිසා යනු කවරෙක්ද@ - 05 සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර්

Posted on Jun 28, 2011


මිනිසා යනු කවරෙක්ද@ - 04 සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර්

Posted on Jun 21, 2011


iqfYaIsjQ oyu bia,d - ilia lsu( bkq hQiq*a

Posted on Jun 12, 2011


uqia,sjrfhl=f.a /ljrKh - m%ldYkh( fihs,dka uqia,s ;reK ixOdkh  

ud;DlDjka(

24- wjidk w;a;yshshd;a yd i,dï ^wdpdr& lrkak fmr m%d¾:kdj

25- i,d;h wjidkfha ^i,dï lSfuka miq& lsj hq;= m%d¾:kdjka

26- hym;la i|yd bgqlrk i,d;hl m%d¾:kdj

27- Wfoa iji lsj hq;= m%d¾:kdj

Posted on Jun 09, 2011


මිනිසා යනු කවරෙක්ද@ - 03 සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර්

Posted on Jun 09, 2011


මිනිසා යනු කවරෙක්ද@ - 02 සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර්

Posted on Jun 02, 2011


w,al=wdkfha i|yka jla;Djreka inkaOj fuf<dj mj;sk fft;sydisl idOl illa lsu( ksia;d - .m<

Posted on May 29, 2011


මිනිසා යනු කවරෙක්ද@ - 01 සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර්

Posted on May 29, 2011


yelsfo@ - ksudKh( *d;sud *ald kscd

Posted on May 15, 2011


uqia,sjrfhl=f.a /ljrKh - m%ldYkh( fihs,dka uqia,s ;reK ixOdkh  

ud;DlDjka(

1- w;a;yshshd;a bßhõfõ§ lsj hq;= m%d¾:kdj

2- w;a;yshshd;aj,ska miqj kì ;=udg lsj hq;= wdYs¾jdoh

3- wjidk w;a;yshshd;a yd i,dï ^wdpdr& lrkak fmr m%d¾:kdj

Posted on March 28, 2011


 

(ys;j;=kAg ykdfokAk&  (Tnf.a jkd woyia fhduq lsu i|yd&